Bushcraft BCB Foil Blanket - Silver - Emergency Blanket